انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.