انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

انجمن پژوهشهای آموزشی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.