انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.