انجمن مواد پر انرژی ایران

انجمن مواد پر انرژی ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.