انجمن نماتد شناسی ایران

انجمن نماتد شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.