انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست

انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیستانجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست