مدیریت مصرف انرژی ایران

مدیریت مصرف انرژی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.