علوم و فناوری های شناختی ایران

علوم و فناوری های شناختی ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.