انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران

انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران فعالیت خود را در سال 1394 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.