انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.