روان درمانی ایران

روان درمانی ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.