انجمن حمل و نقل ایران

انجمن حمل و نقل ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.