حقوق بشر اسلامی ایران

حقوق بشر اسلامی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود.