جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران

جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.