پژوهشهای انتظامی ایران

پژوهشهای انتظامی ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.