بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران

بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.