آیین دادرسی مدنی ایران

آیین دادرسی مدنی ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.