انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.