آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.