آبزی پروری ایران

آبزی پروری ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.