ادبیات تطبیقی ایران

ادبیات تطبیقی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.