انجمن حمل و نقل هوایی ایران

انجمن حمل و نقل هوایی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.