انجمن معارف اسلامی ایران

انجمن معارف اسلامی ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.