انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران

انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران فعالیت خود را در سال 1377 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.