انجمن حفاظت از تنوع زیستی ایران

انجمن حفاظت از تنوع زیستی ایران فعالیت خود را در سال 1392 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود.