انجمن نقد ادب عربی ایران

انجمن نقد ادب عربی ایران فعالیت خود را در سال 1399 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.