انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران فعالیت خود را در سال 1399 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.